W dniu 9 lipca 2020 roku na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Łopusznie odbyło się z spotkanie Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Pani Renaty Janik, Wójta Gminy Łopuszno Pani Ireny Marcisz, Przewodniczącej Rady Gminy w Łopusznie Pani Zdzisławy Zimnej i radnych, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz wdzięcznych Mieszkańców Gminy Łopuszno z przedstawicielami Powiatowego Zespołu Kooperacji działającego w ramach projektu pod nazwą: „Liderzy Kooperacji”.

Projekt pn.: „Liderzy Kooperacji” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 przez Lidera: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie reprezentujący województwo podkarpackie oraz Partnerów: Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w Białymstoku, Lublinie i Kielcach, a także Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

Podczas spotkania zaakcentowano, że w ramach realizacji projektu pn.: „Utworzenie świetlic środowiskowych w Gminie Łopuszno” o wartości blisko 2 milionów złotych w ramach Poddziałania 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 na terenie Gminy Łopuszno zostaną utworzone świetlice środowiskowe w 3 miejscowościach: Czałczyn, Lasocin oraz Snochowice. Prowadzenie świetlic będzie finansowane ze środków unijnych przez 3 lata.

W ramach funkcjonowania placówek dzieci będą miały zapewnioną pomoc m.in. w nauce i uzupełnieniu zaległości edukacyjnych, organizowany czas wolny – poprzez prowadzenie zajęć tematycznych (plastycznych, muzycznych, sportowych, teatralnych), rozwijanie 4 kompetencji kluczowych: wielojęzyczności, kompetencji cyfrowych, kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturowej oraz kompetencji uczenia się.

Do prawidłowej realizacji zajęć w ramach projektu potrzebna jest baza bogata w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Jej różnorodność – dodatkowo – ma zachęcić do udziału w zajęciach, dlatego zaplanowano zakup wyposażenia w postaci m.in.: stolików, krzesełek, szaf, podłóg interaktywnych wraz z dedykowanymi komputerami oraz specjalistycznymi grami np. do zajęć z rytmiki, laptopów z oprogramowaniem do zajęć, kserokopiarek / urządzeń wielofunkcyjnych, projektorów z ekranem elektrycznym, sprzętu nagłaśniającego, zestawów materacy piankowych, klocków – kształtek rehabilitacyjnych, piłek, gier stolikowych oraz instrumentów muzycznych.

Zakup podłogi interaktywnej oraz dedykowanego komputera przyczyni się do wprowadzenia w świetlicach nowej, twórczej formy zajęć edukacyjnych.

Pozyskane przez Gminę Łopuszno fundusze unijne przeznaczone będą nie tylko na pomoc w nauce czy rozwijanie kompetencji. Projekt zakłada również zorganizowanie dla dzieci 6 – dniowych kolonii letnich w okresie wakacji tj. lipiec 2021 r., lipiec 2022 r. oraz czerwiec 2023 r. jako nagrodę za najwyższą frekwencję i zaangażowanie w prowadzone zajęcia świetlicowe.

W ramach projektu utworzony zostanie także Punkt Wsparcia Rodziny, który funkcjonować będzie w świetlicy środowiskowej w Snochowicach. W określonym harmonogramem czasie dyżurować w nim będą: pedagog, prawnik i terapeuta uzależnień.Pedagog udzielał będzie wsparcia w zakresie problemów pedagogicznych, rodzinnych i społecznych, prawnik – głównie w zakresie prawa rodzinnego, pomoże w przygotowywaniu pism procesowych i administracyjnych. Wsparcie terapeuty będzie polegało na pomocy z wyjścia z uzależnień oraz w leczeniu.

Podczas spotkania „Liderów Kooperacji” Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz podkreśliła, że najważniejsze, aby w życiu spotykać osoby, które są odpowiedzialne, pracowite i są jednocześnie pasjonatami. Podziękowała, że Nasza Mała Ojczyzna, którą jest Gmina Łopuszno ma właśnie taki doskonały patronat w osobie Wicemarszałek Pani Renaty Janik, która dostrzegając potrzeby w obszarach niezmiernie ważnych dla społeczności lokalnych podejmuje realne działania przyczyniające się do doniosłego wzmacniania oraz rozwoju polityki senioralnej i świetlicowej na terenie Województwa Świętokrzyskiego.

Opracowali: Małgorzata Barcicka, Damian Rozmus