I. Organ prowadzący szkołę;
   Gmina Łopuszno
   ul. Konecka 12, 26-070 ŁopusznoII. Nazwa i adres szkoły, której dotyczy  konkurs:
Szkoła Podstawowa w Dobrzeszowie
Dobrzeszów nr 70, 26-070 Łopuszno
III. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w§ 1,3,6 oraz §12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej oraz publicznej placówce ( Dz. U.  z 2017r. poz.1597 z późn. zm.).IV. Oferty kandydatów przystępujących do konkursu, zgodnie z §1 ust.2 pkt.2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz tryb pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017r. poz. 1587 z późn. zm.) powinny zawierać następujące dokumenty:1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z  koncepcją funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej Dobrzeszowie,2) życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:– stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
– stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,3) oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:
– imię (imiona) i nazwisko,
– datę i miejsce urodzenia,
– obywatelstwo,
– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,6) w przypadku cudzoziemca-poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:
- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim(Dz.U. z 2019r. poz.1480), lub
- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
- dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 430 z późn. zm.),11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państw  z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz.. 306) w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art.276 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020r. poz. 85) lub karą dyscyplinarną o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.-Prawo o szkolnictwie wyższym(Dz.U. z 2017r. poz.2183, z późn. zm.)- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;Wszelkie dokumenty sporządzone  przez kandydata winny być  opatrzone datą i własnoręcznie podpisane, a każda strona parafowana.V. Oferty wraz z kompletem dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem:„Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie, Dobrzeszów nr 70, 26-070 Łopuszno”.w terminie do dnia 06 lipca 2020r. do  godz. 15.00
na adres: Urząd Gminy w Łopusznie ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno.W przypadku nadesłania oferty pocztą, decyduje data wpływu oferty do tutejszego urzędu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.VI. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Łopuszno.VII. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie, nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia komisji konkursowej.
Kandydat na konkurs zgłasza się z dokumentem tożsamości.