Żłobek Gminny w Łopusznie zaprasza do złożenia propozycji cenowej/ofertowej na zadanie pn.:

„Usługa cateringu – przygotowanie i dostawa wyżywienia dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do lat 3”

1. Tryb udzielenie zamówienia:

a) postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843) dla zamówień na usługi społeczne i inne szczegółowe usługi.

b) niniejsze zamówienie jest elementem większego zamówienia udzielanego w częściach, którego wartość szacunkowa ustalona została poniżej 750 000,00 euro

Przedmiotem zamówienia na usługi społeczne są usługi dostarczania i przygotowywania posiłków wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE.

Zgodnie z zapisami art. 138o ustawy PZP Zamawiający udzieli zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący. Zamawiający po zamieszczeniu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, ogłoszenie o zamówieniu, które zawiera informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielenia, w szczególności: 1)termin składania ofert uwzględniający czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty; 2)opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia; 3)kryteria oceny ofert. Jednocześnie niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł  umowę w sprawie zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający niezwłocznie zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na stronie internetowej, informację o nieudzieleniu zamówienia.

2. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (pocztą na adres Żłobek Gminny w Łopusznie
ul. Konecka Nr 12A, 26-070 Łopuszno w kopercie z opisem: „Propozycja cenowa / ofertowa na zadanie pn.:Usługa cateringu – przygotowanie i dostawa wyżywienia dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do lat 3 ” lub osobiście w sekretariacie Żłobka.

a) Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie.

b) Oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu ofertowym o treści Załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. Wszelkie wymagane dokumenty, o których mowa w pkt. 7 stanowią załączniki do oferty.

2. Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego i poświadczone przez wykonawcę.

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

4.Załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione odpowiednio w oryginale lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

5. Wykonawca przygotuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca.

6. Od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

7. Oferty złożone po godzinie 15:00 zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwierania.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu (usługa społeczna),w tym przygotowanie i dostawa wyżywienia dladzieciw wieku od 20 tygodnia do lat 3 w okresie od 04.01.2021 do 31.12.2021

KOD CPV: CPV 55321000-6: Usługi przygotowywania posiłków

55520000-1: Usługi dostarczania posiłków

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych / wariantowych.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 • Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie czterech posiłków dziennie tj. śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek dla grupy maksymalnie 56 dzieci uczęszczających do żłobka
 • Posiłki będą dostarczane 2 razy dziennie w godz. od8:30 do 9:00 oraz od11 :30
  do 12:00.
 • Szacunkowa ilość dni świadczenia usługi: 256
 • Jeden pakiet wyżywienia dla jednego dziecka w jednym dniu pobytu w żłobku zawiera:
  śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy (zupa i drugie danie), podwieczorek
 • Minimalne wymagania dotyczące składników i potraw dla przygotowywanych posiłków:
 • Jadłospis, zawierający informacje na temat wartości kalorycznej posiłków, układany będzie przez Wykonawcę na okres 5 dni roboczych ( 1 tydzień) i zatwierdzony przez osobę posiadającą uprawnienia dietetyka ze strony Wykonawcy, dostarczany Zamawiającemu do wcześniejszego zatwierdzenia. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Zamawiającego będą wiążące dla Wykonawcy.
 • Obowiązki Wykonawcy usługi:
 • Wykonawca oświadcza, że posiada pełne uprawnienia potrzebne do świadczenia usługi
  wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 • Stan posiłków i sposób dowożenia musi spełniać wymogi Państwowej Stacji Sanitarno-
  Epidemiologicznej .
 • Liczba wydawanych posiłków uzależniona będzie od frekwencji dzieci w żłobku.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dzieci i ilości dostarczanych posiłków zgodnie z rzeczywistą potrzebą. Rozliczenia finansowe Wykonawcy usługi z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków i ceny brutto jednodniowego posiłku dla jednego dziecka. Z tytułu wykorzystania mniejszej ilości posiłków, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
 • Do obowiązków Zamawiającego realizowanych za pomocą personelu własnego należeć będzie porcjowanie i wydawanie posiłków dzieciom, oraz mycie naczyń, sprzątanie pomieszczeń, w których spożywane będą posiłki, ponoszenie kosztów środków czyszczących i higienicznych zużywanych do sprzątania.
 • Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i dostarczanych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek.
 • Pojemniki są odbierane, a ich mycie i dezynfekcja odbywa się w zakładzie macierzystym.
 • W przypadku awarii lub innych nie przewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł.

Śniadanie:

Zupa mleczna: kasza manna, ryż na mleku, kluseczki z mlekiem, kluski lane na mleku,
zacierka na mleku.

Kaszki mleczno - ryżowe, pszenno - mleczne, płatki kukurydziane.

Kanapka: pieczywo mieszane, bułki (2x w tyg.), bułka wrocławska, pieczywo tostowe.
Chuda wędlina, ser biały, ser żółty, serek topiony, serek biały smakowy, pasty: jajeczna,
rybna. Ser biały z rzodkiewką i szczypiorkiem lub ogórkiem (wszystko tarte).

Pomidor, ogórek, sałata, cebula dymka.

Parówka, jajecznica ze szczypiorkiem.

Dżem, miód.

Napoje: herbata, owocowa, kakao, kawa zbożowa.

II Śniadanie:

Musy owocowe: jabłko, banan, gruszka, brzoskwinia.

Jogurt naturalny z owocami, jogurty smakowe, sałatka owocowa.

Obiad:

zupa i II danie:

ziemniaki, kasze (kaszka kus-kus, gryczana, jęczmienna).

Chude mięso, drób, ryby, wątróbka drobiowa.

Warzywa: szpinak, buraki, marchewka, groszek zielony, brokuły, kalafior.

Naleśnik z serem, ze szpinakiem, owocami, kluski "leniwe" z bułką tartą i masłem, łazanki
z mięsem i kapustą kiszoną, spaghetti z mięsem, kluski z serem i ze śmietaną, kotlet ziemniaczany w sosie, ryż zapiekany z jabłkiem.

Napoje: kompot, herbata z cytryną, herbata owocowa, rumianek.

Minimum raz w tygodniu ryba, dwa razy w tygodniu posiłek mięsny, do każdego posiłku
surówka, kompot.

Podwieczorek:

Kisiel z jabłkiem, budyń, mus owocowy z kaszką mleczną, kasza manna na gęsto z sokiem, serek waniliowy z owocami (jagody, maliny).

Biszkopty, chrupki kukurydziane, herbatniki,

Chałka, bułka rozetka, ciasto drożdżowe, biszkoptowe.

Napoje: mleko, herbata owocowa, ziołowa.

- wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków z miejsca produkcji do pomieszczeń dystrybucji w żłobku w dni, w które odbywają się zajęcia w Żłobku Gminnym w Łopusznie ul. Konecka 12A tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych oraz innych dni, w których nie odbywają się zajęcia dla dzieci. Dostarczenie realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt.

- wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na
bazie produktów najwyższej jakości i normami bezpieczeństwa zgodnymi ze standardami
HACCP, w jakości i konsystencji potraw odpowiednich dla dzieci w wieku 20 tygodnia do 3 lat. Posiłki muszą spełniać wymogi żywieniowe zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci w wieku do 3 lat oraz zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi wg Instytutu Żywności i Żywienia ,

- wykonywania posiłków z naturalnych produktów, bez używania produktów typu instant czy
gotowych półproduktów (np. mrożone pierogi, klopsy, gołąbki itp.) z gwarancją świeżości
artykułów i produktów. Mięso nie może być MMO (mięso odkostnione mechanicznie)

- do przygotowania posiłków zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone
stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz,

- posiłki muszą spełniać standardy zdrowego żywienia oraz stanowić podstawę kształtowania pozytywnych nawyków żywieniowych, w tym profilaktyki otyłości,

- posiłki nie mogą być przygotowywane z półproduktów,

- wykonawca jest zobowiązany do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (np. posiłki z zaleceniami diety bezmlecznej i bezglutenowej, uwzględnienie indywidualnych potrzeb alergików),

- posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, w specjalistycznych termosach do przewożenia posiłków i opakowaniach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury ( w przypadku dań ciepłych mają być one utrzymane w odpowiedniej temperaturze do momentu wydania ich dzieciom).

- zbieranie odpadów pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości oraz mycie termosów.
Czyste pojemniki na odpady zostaną dostarczone Zamawiającemu wraz z posiłkiem każdego dnia.

O liczbie wydawanych posiłków w danym dniu Wykonawca informowany będzie do godziny 8:00. W oparciu o uzyskane informacje Wykonawca dostarczać będzie określoną liczbę posiłków.

4. Wymagany termin realizacji umowy:

do 31.12.2021

5. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

 • Cena oferty jest ceną ryczałtową za całość zamówienia, wyrażoną w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku.(PLN).
 • Cena ofertowa winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, gdyż zadeklarowana kwota nie będzie podlegała zmianie w okresie realizacji zamówienia.
 • Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
 • Rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego będą realizowane w PLN.
 • Do porównania i oceny ofert zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za prowadzenie zajęć w danej części zamówienia.
 • Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował kryterium ceny – 100% Ocena oferty wyrażona jest w punktach 1%=1 pkt. Oferty odrzucone nie będą podlegały ocenie.
 • Ocena ofert wg kryterium cena zostanie dokonana wg wzoru:

C = x 100 pkt

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans – maksymalna suma liczby przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium oraz spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

Zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty, jeżeli zawiera ona rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 4ustawy - Prawo zamówień (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. Warunki udziału w postępowaniu:

O realizację zamówienia mogą ubiegać się firmy oraz osoby prywatne, które:

 • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania lub zatrudniają osoby posiadające w/w uprawnienia
 • Posiadają wiedzę i doświadczenie
 • Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 • Znajdują się w sytuacjiekonomicznej i finansowejpozwalającejna realizacjęzamówienia
 • Brak jest podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowaniao udzielenie zamówienia

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez wykonawcę – załącznik nr 2.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez wykonawcę – załącznik nr 2.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,w tym Zamawiający wymaga od potencjalnego wykonawcy spełnienia warunku dotyczącego aspektów społecznych w usłudze cateringowej, poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przynajmniej jednej osoby wykonującej wskazane przez zamawiającego czynności (przygotowywanie / dostarczanie posiłków) w zakresie realizacji zamówienia na usługi cateringowe. Zgodnie z kolei z powyższym „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. Potencjalny wykonawca będzie musiał dostarczyć przynajmniej jedną kopię umowy z zachowaniem przepisów dotyczących RODO i nie uwzględniając przy tym danych wrażliwych.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez wykonawcę – załącznik nr 3.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez wykonawcę – załącznik nr 2.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez wykonawcę – załącznik nr 4.

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
 • pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwości, co do bezstronności.

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu. Niespełnienie chociażby jednego warunku lub brak dokumentów (oferta niekompletna), skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem jego oferty.

7. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty *:

a) Formularz propozycji wg załączonego wzoru,

b) Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcędo występowania w obrocie prawnym potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem,

c) wypełniony i zaparafowany wzór umowy,

d) kserokopia przynajmniej jednej umowy o pracę, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w pkt. 6 zaproszenia/ zapytania ofertowego

8. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

a) Wartość usługi/dostawy/robót budowlanych określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

b) Obowiązujący podatek od towarów i usług.

Cena podana przez Wykonawcę za usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

9. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową / ofertową należy złożyć w terminie do dnia 24.11.2020 r. do godziny 15:00 w Żłobku Gminnym w Łopusznie, ul. Konecka 12A, 26-070 Łopuszno. Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

10. Termin otwarcia ofert:

24.11.2020 r. o godzinie 16.00

11. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego

jest:

Ewelina Bernat tel. 601-229-259

12. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Po dokonanym wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej/ofertowej wybrany wykonawca podpisze umowę w Żłobku Gminnym w Łopusznie. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej propozycji cenowej.

13. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone

do treści umowy lub wzór umowy:

 • wzór umowy

14.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 1. Na ofertę składają się:
 • Formularz oferty – załącznik nr 1
 • Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych ust. 6 do niniejszego zapytania ofertowego – załącznik nr 2,
 • Wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia – załącznik nr 3
 • Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4
 • Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy
 • Pisemne zobowiązanie innych podmiotów, które oddają do dyspozycji Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia – jeśli dotyczy.

ww. dokumenty, oświadczenia należy złożyć w ofercie w formie oryginału.

 1. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

15. Załączniki:

 • Formularz oferty – załącznik nr 1
 • Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych ust. 6 do niniejszego zapytania ofertowego – załącznik nr 2 ,
 • Wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia – załącznik nr 3
 • Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4
 • Wzór umowy – załącznik nr 5