W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.),
od dnia 16 marca do odwołania  udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie się odbywać za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Obowiązująca procedura udzielania porad prawnych za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.:

1) Klient pobiera elektronicznie wniosek o udzielenie porady zdalnej wraz z oświadczeniem ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości lub powiatu (wniosek zawiera określenie oczekiwanej przez klienta formy komunikacji na odległość: telefon, mail, komunikator, viderozmowa lub inny).

2) Klient odsyła e-mailem do powiatu skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego wniosku
(nie są wymagane papierowe oryginały) lub zostawia w urnie znajdującej się przy punkcie NPP.

3) Powiat w module do rejestracji w ministerialnym systemie ewidencji npp/npo wpisuje informację
o terminie i formie udzielenia porady, podając dane kontaktowe do klienta.

4) Prawnik lub doradca obywatelski podejmuje z klientem kontakt w wyznaczonym dniu, godzinie
i formie. 

Wnioski o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-covid-19.html

Dodatkowe informacje oraz umawianie wizyt telefonicznych pod numerem telefony : 041 200 17 85.