Wójt Gminy Łopuszno informuje, że w dniu 19.12.2018 r. odbył się drugi przetarg na zadanie pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łopuszno od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku”

Oferty złożyli Wykonawcy:

L.p.

Nazwa wykonawcy

Cena

1

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX” Szczepan Cieślak

os. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów

842 400,00 zł

2

EKOM

Maciejczyk Sp. J.

26-052 Nowiny, ul. Zakładowa 29

1 389 150,00

3

ENERIS Surowce S.A.

25-563 Kielce, ul. Zagnańska 232A

999 459,65

Obecne stawki ponoszone przez mieszkańców nie pokryłyby kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łopuszno.

W dniu 28.12.2018 r. Rada Gminy w Łopuszniepodjęła Uchwałę Nr III/24/2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustaliła nowe stawki opłat.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 lutego 2019 roku przedstawiają się następująco:

    • 8,00 zł/mieszkańca/miesiąc – jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny;
    • 16,00 zł/mieszkańca/miesiąc – jeśli odpady są zbierane w sposób nie selektywny (zmieszany).

W związku z uchwaleniem nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w najbliższym czasie zostaną przekazane do Państwa zawiadamia o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty
i danych podanych w deklaracji. W związku z powyższym właściciele nieruchomości
nie są obowiązani do złożenia nowej deklaracji
i uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Wyżej wymienione wysokości stawek dotyczą wszystkich mieszkańców zamieszkałych
na terenie Gminy Łopuszno

Termin płatności nie uległ zmianie, więc tak jak dotychczas opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  należy uiszczać w następujących terminach:

  1. za I kwartał do 30 marca danego roku;
  2. za II kwartał do 30 czerwca danego roku;
  3. za III kwartał do 30 września danego roku;
  4. za IV kwartał do 30 grudnia danego roku.