Podatek Rolny, Leśny i od Nieruchomości

Łączne Zobowiązanie Pieniężne


Informacje podatkowe

Podstawa Prawna:

- ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.333)

- ustawa z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 888)

- ustawa z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z2019 r. poz. 1170)

- ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1325)

- uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

- uchwała Nr XXIX /174/2009 Rady Gminy w Łopusznie w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości


Wymagane dokumenty i załączniki:

1 .Osoby fizyczne - składają wypełnione informacje wg obowiązującego wzoru:

- Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych na druku IN - 1; ZIN-1; ZIN-2; ZIN-3

- Informacja o gruntach na druku IR-1; ZIR-1; ZIR-2; ZIR-3

- Informacja o lasach na druku IL-1; ZIL-1; ZIL-2; ZIL-3


2. Osoby prawne- składają wypełnione deklaracje wg obowiązującego wzoru:

- Deklaracja o nieruchomościach i obiektach budowlanych na druku DN - 1; ZDN-1; ZDN-2;

- Deklaracja o gruntach na druku DR-1; ZDR-1; ZDR-2;

- Deklaracja o lasach na druku DL-1; ZDL-1; ZDL-2;


3. Dokumenty potwierdzające powstanie obowiązku podatkowego np.: akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, umowa dzierżawy lub zmiana z geodezji.


4.Dokumenty potwierdzające zmianę podstaw opodatkowania w przypadku zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania; informację należy dołączyć wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyny zmiany w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia.


Termin załatwienia sprawy:

Osoby fizyczne:

Wydanie decyzji ustalającej łączne zobowiązanie pieniężne lub zmiany decyzji w trakcie roku podatkowego następuje w ciągu miesiąca od złożenia kompletu dokumentów.

Wpłacanie obliczonego w decyzji podatku następuje w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada


Sposób załatwienia sprawy

Dokument - decyzja

Wydanie decyzji ustalającej lub zmieniającej łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości na dany rok podatkowy.


Terminy wpłat określone w decyzji.

Podatek można uiścić u sołtysa wsi, lub przelewem na konto Urzędu wskazane w decyzji tj.:

BS Łopuszno Nr 84 8499 0008 0000 0071 2000 0003.


Tryb odwoławczy

- odwołania od decyzji w sprawie wymiaru podatku rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Wójta Gminy Łopuszno.

- Termin: odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji podatnikowi.


Dodatkowe informacje:

PODATEK ROLNY:

- opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza bądź leśna,

- podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego - stawka podatku rolnego za rok podatkowy wynosi od 1 ha przeliczeniowego gruntów, równowartość pieniężną 2,5 q żyta,

- dla gruntów poniżej 1 ha fizycznego- liczba hektarów fizycznych, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków- stawka podatku rolnego z 1 ha na rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta.

PODATEK LEŚNY

- opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów

zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna; lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach fizycznych wynikających z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220m3 drewna.

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

- opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają obiekty budowlane:

a) grunty i budynki lub ich części wyrażone w m2

b) budowle lub ich części – 2% wartości początkowej, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolna lub leśna

- osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie tej samej gminy , wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie podatkowym).

- w przypadku zgłoszenia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku po upływie 14 dni od wystąpienia tego zdarzenia należy złożyć wniosek o korektę podatku.

Załączniki: