Urząd Gminy w Łopusznie: Referat Finansowy
Sprawa: 
Informacja w sprawie Podatku Rolnego, Leśnego i od Nieruchomości


Podatek Rolny, Leśny i od Nieruchomości

Łączne Zobowiązanie Pieniężne 
Informacje podatkowe


Podstawa Prawna:

- ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r.poz.1381 - tekst  Jednolity.)

- ustawa z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013r. poz. 465 - tekst jedn.)

- ustawa z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z  2013 r. poz. 594-tekst jedn.)

- ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz.749 - tekst jednolity z póź. zm)

- uchwała Nr XXXIII/218/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2014r.

- uchwała NrXXXIII/219/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

- uchwała Nr XXIX /174/2009 Rady Gminy w Łopusznie w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

- uchwała  Nr XXV/172/2013 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych


Wymagane dokumenty i załączniki:

1 .Osoby fizyczne - składają wypełnione informacje wg obowiązującego wzoru:

- Informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych na druku INRL-1

- Informację o gruntach na druku INRL-1

- Informację o lasach na druku INRL-1

3. Dokumenty potwierdzające powstanie obowiązku podatkowego np.: akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, umowa dzierżawy   lub  zmiana z geodezji.

   

4.Dokumenty potwierdzające zmianę podstaw opodatkowania w przypadku zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania; informację należy dołączyć wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyny zmiany w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia.

Termin załatwienia sprawy:

Osoby fizyczne:

Wydanie decyzji ustalającej łączne zobowiązanie pieniężne lub zmiany decyzji w trakcie roku podatkowego następuje w ciągu miesiąca od złożenia kompletu dokumentów.

Wpłacanie obliczonego w decyzji podatku następuje w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada

Sposób załatwienia sprawy
Dokument- decyzja

Wydanie decyzji ustalającej lub zmieniającej łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny lub leśny  na dany rok podatkowy.

Terminy wpłat określone w decyzji.

Podatek można uiścić u sołtysa wsi  , lub przelewem na konto Urzędu  wskazane w decyzji.

Tryb odwoławczy

- odwołania od decyzji w sprawie wymiaru podatku rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach  al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Wójta Gminy Łopuszno.

Termin: odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji podatnikowi.

Dodatkowe informacje

- opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza bądź leśna,

- podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego - stawka podatku rolnego za rok podatkowy wynosi od 1 ha przeliczeniowego gruntów, równowartość pieniężną 2,5 q żyta,

dla gruntów poniżej 1 ha fizycznego- liczba hektarów fizycznych,   wynikająca z ewidencji gruntów i budynków- stawka podatku rolnego z 1 ha  na  rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta.

opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów

zajętych na wykonywanie innej  działalności   gospodarczej niż działalność leśna; lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach fizycznych wynikających z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220m3 drewna.

osobom  fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie tej samej gminy , wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie podatkowym).

- w przypadku zgłoszenia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku po upływie 14 dni od wystąpienia tego zdarzenia należy złożyć wniosek o korektę podatku.