Urząd Gminy w Łopusznie: Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Oświaty
Sprawa: Skargi na Wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnychPodstawa prawna:

- KPA – art. 229 pkt 3

Wymagane dokumenty:

- Pisemna skarga złożona do Przewodniczącego Rady Gminy przez skarżącego

Opłaty:

- Nie pobiera się opłat

Termin odpowiedzi:

- Skargę powinno załatwić się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca

Tryb odwoławczy:

- Nie ma

Uwagi:

- Skargi kierowane do Rady Gminy są rozpatrywane i wyjaśniane przez Radę Gminy. O sposobie skargi informuje się skarżącego