Urząd Gminy w Łopusznie: Referat Finansowy
Sprawa: Ulgi w podatkach lokalnych


Podstawa prawna:

a) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zmianami),
b) ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291).

Wymagane dokumenty:

Pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem.:
- o ulgę w formie odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej lub rozłożenia na raty,
- o ulgę w formie umorzenia zaległości.
Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej zobowiązane są do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym (na druku urzędu), dokumenty( ksero) potwierdzające okoliczności powołane we wniosku oraz świadczące o sytuacji materialnej wnioskodawcy.
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do złożenia informacji o pomocy udzielonej przedsiębiorcy w okresie dwóch ostatnich lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, oświadczenie o stanie majątkowym( na druku urzędu), zeznania podatkowe za ostatnie dwa lata, ostatnia deklaracja PIT-5, dokumenty( ksero) potwierdzające okoliczności powołane we wniosku oraz świadczące o sytuacji materialnej wnioskodawcy.
Osoby prawne zobowiązane są do złożenia informacji o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech ostatnich lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, sprawozdanie finansowe za ostatnie dwa lata (rachunek zysków i strat, bilans), sprawozdanie F-01 za ostatni kwartał, rachunek przepływów pieniężnych, opinia biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym, sprawozdanie składane do GUS w zakresie zatrudnienia.

Opłaty:

Wnioski i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin załatwienia:

Do 30 dni, w sprawach szczególnych do dwóch miesięcy. 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Łopuszno.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej. 

Inne informacje:

Brak