Urząd Gminy w Łopusznie: Referat Finansowy
Sprawa: Wydanie zaświadczenia w podatkach i opłatach lokalnych


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8,
poz. 60 ze zmianami) 

Wymagane dokumenty:

Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia:
- o nie zaleganiu w podatkach,
- stwierdzającego stan zaległości,
- o niefigurowaniu w ewidencji podatków ,
- o dochodowości z gospodarstwa rolnego,
- o wielkości użytków rolnych.

Opłaty:

Opłata skarbowa od zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach 21 zł.
Opłata skarbowa od zaświadczenia stwierdzającego stan zaległości 21 zł.
Opłata skarbowa od zaświadczenia o niefigurowaniu w ewidencji podatków 17 zł.
Opłata skarbowa od zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego 17 zł.
Opłata skarbowa od zaświadczenia o wielkości użytków rolnych – zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin odpowiedzi:

Zaświadczenie wydawane jest w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Łopuszno.
Zażalenie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje:

Brak.