Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


I Podstawa prawna

 1. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 października 1982 r. (t. j. Dz.U. z 2019r. poz.2277) .
 2. Uchwała Rady Gminy w Łopusznie Nr XXXVI/307/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenieGminy Łopuszno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 3. Uchwała Nr IX/60/2007 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 20 września 2007 roku zmieniająca ustawę w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Łopuszno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 4. Uchwała Nr XXXV/302/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łopuszno

  Wydawanie zezwoleń:
  Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży wydaje Wójt Gminy Łopuszno po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie pisemnego wniosku (wniosek stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Zezwolenie wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
 • powyżej 18% alkoholu

Sposób załatwienia:

Wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami (wykaz załączników wymieniony jest we wniosku o wydanie zezwolenia) należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Łopusznie (ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno).

Pełną dokumentację przekazuje się następnie do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która bada, czy lokalizacja proponowanego we wniosku punktu sprzedaży napojów alkoholowych jest zgodna z uchwałami Rady Gminy w Łopusznie, o których mowa w pkt 2-4 niniejszej informacji.


II Opłaty
Przed wydaniem zezwolenia pobierana jest opłata w wysokości:
525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 15% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu

Opłata powyższa dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych oraz tych, których roczna wartość sprzedaży nie przekroczyła:

37.500,-zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo,

37.500,-zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu,

77.000,-zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu.

Jeżeli wartość sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w roku poprzednim, przekroczyła:

37.500,-zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% oraz piwo opłata wynosi 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

37.500,-zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) - opłata wynosi 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

77.000,-zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - opłata wynosi 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

W roku nabycia lub utraty ważności zezwolenia opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności.

Opłatę wnosi się na konto nr: 84 8499 0008 0000 0071 2000 0003 BS Łopuszno


III Termin załatwienia sprawy
30 dni lub w sprawach wymagających dłuższych ustaleń - zgodnie z terminami w kpa

Informacje dodatkowe

 • wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z wymaganymi ustawowo załącznikami przekazany zostaje Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łopusznie.
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łopusznie wydaje opinię w formie postanowienia,
 • na każdy rodzaj napoju alkoholowego wydawane jest zezwolenie w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.
 • zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży (gastronomia) wydaje się na okres nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) - nie krótszy niż 2 lata,
 • przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia do 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim (wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju alkoholu, tj. do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu i powyżej 18% zawartości alkoholu ) oraz do dokonania opłaty w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego,
 • natomiast w roku nabycia lub utraty ważności zezwolenia opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności obliczenia wysokości opłaty dokonuje każdy przedsiębiorca we własnym zakresie,
 • nie złożenie oświadczenia w terminie do 31 stycznia danego roku lub niedokonanie opłaty w wymaganej wysokości w ustawowym terminie powoduje wygaśnięcie zezwolenia z mocy prawa, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania tych czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym wniesieniem raty opłaty w wymaganej wysokości powiększonej o 30% rocznej opłaty. 
 • przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu nie złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub nie dokona opłaty w wymaganej wysokości, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia,
 • w przypadku rezygnacji z prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przed upływem ważności zezwolenia należy pisemnie zawiadomić o tym fakcie w Urzędzie Gminy w Łopusznie.