Wymagane dokumenty:

- wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego,
- oświadczenie, że jest producentem rolnym
- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych  jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca Dziennik Ustaw 2018 Poz. 2247 roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt
gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642) – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.Miejsce złożenia dokumentów:pokój Nr 9 podatki w godzinach: 8.00 - 16.00 poniedziałek - piątekTermin i sposób załatwienia sprawy:Wnioski można składać dwa razy w roku: w miesiącach luty i sierpień.
- w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.
- w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.W ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku wystawiana jest decyzja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.Kwota przyznanego zwrotu przekazywana jest na konto bankowe producenta rolnego odpowiednio w miesiącu kwietniu i październiku.Podstawa prawna:- Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2015r. poz. 1340, z 2018 r. poz. 2244 oraz z 2018 poz.2247 ze zm.)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z Dz. U. z 2018 r. poz. 2096. ze zm.),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada  2017 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r (Dz.U. z 2017r. poz. 2215)
Informacje dodatkowe:Limit zwrotu podatku akcyzowego oblicza się w następujący sposób:
100 litrów * powierzchnia użytków rolnych * stawka zwrotu
oraz
30 litrów * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydłaDo obliczenia limitu zwrotu podatku akcyzowego przyjmuje się powierzchnię użytków rolnych określonych w ewidencji gruntów i budynków według stanu na dzień 1 lutego 2019 roku.Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2019 roku wynosi 1,00 zł za 1 litr oleju.