Sołtys: Tomasz Kowalczyk

Adres: Dobrzeszów, 26-070 Łopuszno

Tel.: 518-692-846

W skład sołectwa wchodzą: Dobrzeszów


Dobrzeszów - w przeszłości był wsią królewską, później należał do ekonomii snochowickiej. Wieś urządzono powtórnie w poł. XIX wieku. W dokumentach historycznych wymienione też jako Dobrzeschycze, także Dobrzeschów. Nazwa wsi pierwotnie patronimiczna (utworzona od imienia ojca, odojcowska) zmieniona na osobową i pochodząca od Dobrzesz (Dobromysł, Dobromir), przeszła potem do kategorii nazw dzierżawczych, czyli nazw oznaczających miejscowość będącą ongiś własnością człowieka, od imienia którego utworzono nazwę. W (dialekcie) gwarze wymawiany także jako Dobźesuf, dobzesofskie.

Ślady sadnictwa w Dobrzeszowie sięgają czasów wczesnego średniowiecza. Góra Dobrzeszowska stanowiła niegdyś ośrodek kultowy. W części szczytowej góry znajdują się najlepiej zachowane w kraju pozostałości unikalnego sanktuarium pogańskiego. Niektóre źródła historyczne wiążą istnienie obiektu kultowego w Dobrzeszowie z ekspansją Celtów, którzy w VII w. p.n.e. wyznaczyli swój szlak handlowy przebiegający przez Górę Dobrzeszowską.

Podania ludowe związane z założeniem osady mówią o tym, że w tym miejscu panowały dogodne dla osadnictwa warunki, gęsty las, przepływająca tędy rzeka Łośna (Łosośna). Przybyli pierwsi osadnicy karczowali lasy, uprawiali ziemię, handlowali. Jest również legenda mówiąca o istnieniu szlaku handlowego wiodącego przez G. Dobrzeszowską. Ten odcinek szlaku był dla kupców wyjątkowo dobry i spokojny. W wierzeniach ludowych wiązano zawsze nazwę wsi z przymiotnikiem "dobre". Wieś rozwijała się pomyślnie, mieszkańcy byli życzliwi i gospodarni. We wsi była kuźnia, wiatrak, karczma.

O tym, że Góra Dobrzeszowska jest miejscem wyjątkowym i ważnym, świadczy fakt, że 1982 r. utworzono tu rezerwat o powierzchni 24,57 ha. W rezerwacie występuje roślinność typowa dla Puszczy Świętokrzyskiej. Rosną tu jodły, sosny, brzozy, graby, dęby, klony, jawory, świerki, osiki, modrzewie.

Dobrzeszów jest wsią typowo rolniczą. Wiele tu pól uprawnych, łąk i pastwisk. W  miejscowości znajdują się tu kościół parafialny, szkoła podstawowa. Ważnym zabytkiem we wsi jest figura św. Jana. Sołectwo Dobrzeszów należy do największych w gminie.