zdjecie na stronie o tytule: Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Łopusznie w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Łopuszno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

Stosownie do treści art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) w związku z § 5 uchwały Nr XXXVIII / 232 / 2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej powyżej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Miasta i Gminy Łopuszno, do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Łopusznie w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Łopuszno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024. Szczegóły dotyczące procesu konsultacji zawarte zostały w treści zarządzenia Nr 70 / 2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łopuszno z dnia 23 sierpnia 2023 r.


Pełna treść w załączeniu