Zapraszamy do zapoznania się z Diagnozą strategiczną oraz projektem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Gmin: Chęciny, Łopuszno, Małogoszcz, Piekoszów i Sobków do roku 2030.

Prosimy o przedkładanie uwag wg załączonego formularza od dnia 21.11.2022 r. do dnia 30.12.2022 r.

Wypełniony formularz konsultacyjny będzie można składać drogą elektroniczną na adres: patrycja.jas@lopuszno.pl, drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Łopusznie ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno lub bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy w Łopusznie.

Niniejsze zaproszenie stanowi element konsultacji społecznych „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Gmin: Chęciny, Łopuszno, Małogoszcz, Piekoszów i Sobków do roku 2030”. Wszystkie zgłoszone uwagi zostaną zaprezentowane w formie Raportu wraz z adnotacją o ich rozpatrzeniu.