Gmina Łopuszno ogłasza nabór do świetlic środowiskowych prowadzonych w ramach projektu „Utworzenie świetlic środowiskowych w Gminie Łopuszno" realizowanego przez Gminę Łopuszno. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.DLA KOGO:

Projekt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, od 4 do 16 roku życia, zamieszkujących na terenie Gminy Łopuszno, którzy są z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Oznacza to, że przyjmujemy dzieci i młodzież:

 1.  z niepełnosprawnościami,
 2.  przebywające w pieczy zastępczej oraz z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 3.  z rodzin potrzebujących wsparcia- korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
 4.  z rodzin kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej z powodów:
 5.  ubóstwa,
 6.  sieroctwa,
 7.  bezrobocia,
 8.  niepełnosprawności,
 9.  przemocy, alkoholizmu, itp.,
 10.  długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 11.  wielodzietności,
 12.  bycia rodziną niepełną,
 13.  zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej,
 14.  klęski żywiołowej.Nabór prowadzimy do dnia 30.08.2022r.