1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona:

- w obrębie Snochowice, działka Nr 55/13 o pow. 0,1143 ha – klasy użytku LsV, KI1W/00033861/9. Cena wywoławcza 30 000,00 zł(słownie: trzydzieści tysięcy złotych), wadium w kwocie 3000,00 zł(słownie: trzy tysiące złotych). Działka ma kształt wielokąta (trójkąt +wąski prostokąt) i stanowi nieużytek z samosiejkami oraz częściowo staw. Działka niezagospodarowana, nieogrodzona. Dojazd do działki droga wojewódzka nr 786 o nawierzchni asfaltowej oraz działką nr 55/4 stanowiąca własność Województwa Świętokrzyskiego. Uzbrojenie terenu: sieć elektryczna, wodociągowa.

2. Przetarg na ww. nieruchomość odbędzie się 15 marca 2022 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łopusznie, ul. Konecka 12.

3. Gmina Łopuszno nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka nr 55/13 położona jest na obszarze zabudowy wielofunkcyjnej oraz części jako nieużytki. Cała działka znajduje się w granicy złóż piasków i żwirów o zasobach perspektywicznych i szacunkowych.

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłacenie wadium ustalonego na poziomie 10% ceny wywoławczej na konto 57 8499 0008 0000 0071 2000 0004 w BS Łopuszno do dnia 11 marca 2022 roku – włącznie. Przedstawienie dowodu osobistego. Przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną.

5. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie będzie pozytywne, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferuje postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

6. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.

7. Transakcja jest zwolniona z podatku Vat z zastrzeżeniem art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

8. W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone będzie na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany ponosić koszty związane z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

9. Niniejsze ogłoszenia podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, u sołtysa w sołectwie Snochowice, w prasie oraz na stronie internetowej www.bip.lopuszno.pl

10. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 z późn. zm.).

11. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Łopusznie, ul. Konecka 12, pokój 1 lub telefonicznie pod numerem 41-39-14-009 wew. 19.