1. Przedmiotem przetargu są nieruchomości położone w obrębie w Łopuszno, oznaczone działkami:

- Nr 123/8 o powierzchni 0,3286 ha – klasa użytku RIVb, KI1W/00026400/8. Cena wywoławcza wynosi 145 000,00zł(słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy złotych). Wadium w kwocie 14 500,00 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset złotych)

- Nr 123/10 o pow. 0,2864 ha – klasa użytku RIVb, KI1W/00026400/8. Cena wywoławcza wynosi 125 000,00zł(słownie: sto dwadzieścia pięć tysiące złotych). Wadium w kwocie 12 500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset złotych)

- Nr 123/12 o pow. 0,3893 ha – klasa użytku RIVb, KI1W/00026400/8. Cena wywoławcza wynosi 173 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące złotych). Wadium w kwocie 17 300,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy trzysta złotych)

Działki posiadają dostęp do drogi wojewódzkiej Nr 728. Teren działek jest płaski. Nieruchomości posiadają dostęp do komunikacji oraz mają dostęp do sieci infrastruktury technicznej: wodociągowej, telekomunikacyjnej oraz elektroenergetycznej.

2. Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się 06.09.2022 roku o godzinie 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łopusznie, ul. Konecka 12.

3. Gmina Łopuszno nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomości opisane w są jako „tereny potencjalnego rozwoju przemysłowego”.

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłacenie wadium ustalonego na poziomie 10% ceny wywoławczej na konto 57 8499 0008 0000 0071 2000 0004 w BS Łopuszno do dnia 01.09.2022 roku – włącznie.

5. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie będzie pozytywne, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferuje postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

6. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.

7. Z uwagi na charakter nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 461).

8. W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone będzie na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany ponosić koszty związane z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

9. Z uwagi na położenie przedmiotowej nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Łopuszno, prawo pierwokupu przysługuje Skarbowi Państwa – Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa. Wobec powyższego po rozstrzygnięciu przetargu z wybranym oferentem będzie zawarta warunkowa umowa sprzedaży.

10. Niniejsze ogłoszenia podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 30 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, u sołtysa sołectwa Łopuszno oraz na stronie internetowej Gminy Łopuszno.

11. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

12. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Łopusznie, ul. Konecka 12, pokój 1 lub telefonicznie pod numerem 41-39-14-009 wew. 19