Gmina Łopuszno ogłasza nabór do świetlic środowiskowych prowadzonych w ramach projektu „Utworzenie świetlic środowiskowych w Gminie Łopuszno" realizowanego przez Gminę Łopuszno. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.DLA KOGO:
Projekt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, od 4 do 16 roku życia, zamieszkujących na terenie Gminy Łopuszno, którzy są z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Oznacza to, że przyjmujemy dzieci i młodzież:
a) z niepełnosprawnościami,
b) przebywające w pieczy zastępczej oraz z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
c) z rodzin potrzebujących wsparcia- korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
d) z rodzin kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej z powodów:
e) ubóstwa,
f) sieroctwa,
g) bezrobocia,
h) niepełnosprawności,
i) przemocy, alkoholizmu, itp.,
j) długotrwałej lub ciężkiej choroby,
k) wielodzietności,
l) bycia rodziną niepełną,
m) zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej,
n) klęski żywiołowej.