Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 4, art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) oraz uchwałą Nr XIV / 122 / 2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Łopuszno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 grudnia 2019 roku, poz. 4690)

WÓJT GMINY ŁOPUSZNO

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Łopuszno w 2020 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 688 ze zm.) z zakresów: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności wspomagającej rozwój lokalny.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w załączeniu.