Na podstawie  art. 30  ust.  1  i  art. 11a  ust.3  ustawy  z  dnia  8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.), w związku z art. 5 ust.4, art. 11 ust. 1 i 2, ust. 3 i 4 oraz art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm)  Wójt Gminy Łopuszno Ogłasza otwarty konkurs ofert  na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej dotyczący prowadzenia na terenie Gminy Łopuszno środowiskowego domu samopomocy typu C dla 40 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych w okresie od  1 stycznia  2022 r. do 31 grudnia 2023 r.  
Zlecenie realizacji zadania publicznego   w powyższym zakresie nastąpi w formie powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

I. Cel i rodzaj zadania:

1) Konkurs ofert ma na celu wyłonienie oferty i zlecenie podmiotowi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji zadań publicznych Gminy   Łopuszno w sferze pomocy społecznej w zakresie określonym w pkt 2.

2) Zakres zlecanych zadań:

- prowadzenie   na terenie gminy Łopuszno Środowiskowego Domu Samopomocy   typu C dla 40 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych w okresie od 1 stycznia   2022 r. do 31 grudnia 2023 r.   (zadanie prowadzone przez Gminę Łopuszno jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane w oparciu o dotację Wojewody Świętokrzyskiego). Zadanie musi być realizowane zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy. (Dz.U.2020.249 t.j. )

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania w latach 2022-2023

1) Planowana dotacja ze środków publicznych przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności związanej z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w poszczególnych latach wynosi:

a) 2022 rok - do kwoty 841 200,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści jeden tysięcy dwieście złotych), plus zwiększenie dotacji na jednego uczestnika posiadającego orzeczenie ze spektrum autyzmu bądź niepełnosprawnościami sprzężonymi, w ramach Programu „Za Życiem”- środki z rezerwy celowej budżetu państwa.

b) Wysokość dotacji na realizację zadania w roku 2023 będzie określona przez Wojewodę Świętokrzyskiego na podstawie art. 51 c ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.).

c)Wysokość dotacji ustalona będzie w formie aneksu do umowy, po złożeniu zweryfikowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego.

2)Wysokość dotacji określona w pkt. 1 może ulec zmianie na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego. W przypadku braku finansowania przez Wojewodę realizacji zadania, umowa zawarta ze Zleceniobiorcą wygaśnie.

III. Zasady przyznawania dotacji i obowiązujące terminy

Zasady przyznawania dotacji na realizację ww. zadań określają przepisy:

1.ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.);

2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.,poz. 305);

3.Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), które spełniają łącznie następujące warunki:

 • prowadzą działalność statutową w zakresie, którego dotyczy konkurs,
 • są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym właściwym rejestrze najpóźniej w dniu składania oferty.

4. Terenowe oddziały organizacji nieposiadające osobowości prawnej mogą złożyć ofertę wyłącznie na podstawie szczególnego pełnomocnictwa udzielonego przez właściwe władze organizacji (np. zarząd główny, wojewódzki lub powiatowy).

5. Oferent składający ofertę konkursową nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

6. Przy realizacji zadania możliwa jest współpraca z podmiotami niewymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, również z jednostkami samorządu terytorialnego. Informacje o sposobie zaangażowania takiego podmiotu w realizację zadania należy przedstawić w części VI wzoru oferty realizacji zadania publicznego (inne informacje).

7. Oferta winna obejmować realizację zadania prowadzonego w okresie od 1 stycznia 2022 roku  do dnia 31 grudnia 2023 roku.

 • Czas realizacji zadania powinien obejmować okres: przygotowania, przeprowadzenia oraz zakończenia zadania.
 • Zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością, w sposób celowy,zgodnie z zawartą umową.
 • W przypadku powierzenia realizacji zadania nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego.

11. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub jej przyznaniem w oczekiwanej wysokości.

12.Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

IV. Termin składania ofert.

 • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty.
 • Ofertę należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Łopusznie,
  26 – 070 Łopuszno, ul. Konecka 12 (godziny: 800 – 1600) lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Łopusznie, ul. Konecka 12, 26 – 070 Łopuszno (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy potwierdzona pieczęcią wpływu,a nie data stempla pocztowego) w terminie do dnia 13 grudnia 2021 r. do godz. 1600.
 • Oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą przyjmowane.
 • Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty w wersji papierowej w jednym egzemplarzu w języku polskim według wzoru określonego w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) wraz z załącznikami:
 • Do oferty można załączyć dodatkowe dokumenty: min,rekomendacje uzyskane od jednostek samorządu terytorialnego lub innych podmiotów, związane z realizacją zlecanych zadań o podobnym charakterze z ostatnich 2 lat.
 • Przy składaniu oferty wspólnej należy wskazać sposób reprezentowania każdego
  z podmiotów oraz określić, jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje. Błąd formalny występujący po stronie jednego
  z podmiotów powoduje odrzucenie oferty. Podmioty składające ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zadania.
 • Nie przewiduje się możliwości uzupełniania i korygowania złożonej oferty.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 roku.

 • aktualny odpis z rejestru KRS lub odpowiednio aktualny wyciąg z rejestru,
 • w przypadku podmiotów niepodlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu
  z właściwego rejestru / ewidencji lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną Oferenta. Dokument powinien zawierać nazwiska i funkcje osób upoważnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.Kopia musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy dokument został wydany;
 • aktualny statut organizacji lub inny dokument potwierdzający działalność pożytku publicznego w zakresie, którego dotyczy konkurs;
 • w przypadku oferty wspólnej oświadczenie o współpracy pomiędzy organizacjami lub innymi uprawnionymi podmiotami określające zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania;
 • w przypadku gdy ofertę podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z KRS / rejestrem / ewidencją – pełnomocnictwo do działania w imieniu podmiotu;
 • oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku z jakiegokolwiek tytułu egzekucyjnego.

V. Kryteria i tryb wyboru oferty

 • Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej dokonywanej przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Łopuszno.
 • Oferty zostaną zaopiniowane przez komisję konkursową w terminie do 10 dni liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.
 • Ocena formalna polega na sprawdzeniu spełnienia wymogów formalnych w oparciu
  o kryteria oceny formalnej, określone w tabeli nr 1, stanowiącej integralną część niniejszego ogłoszenia.
 • Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o kryteria oceny merytorycznej, określone w tabeli nr 2, stanowiącej integralną część niniejszego ogłoszenia.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przy ocenie merytorycznej wynosi 60 pkt. Do dofinansowania z budżetu Gminy Łopuszno rekomendowane będą zadania, które w ocenie merytorycznej uzyskają co najmniej 31 pkt.
 • Komisja konkursowa sporządzi i przedstawi Wójtowi Gminy Łopuszno protokół wraz z propozycją wyboru ofert lub oferty i propozycją przyznanej dotacji na realizację zadań publicznych.
 • Ostateczną decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Łopuszno po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
 • Wyniki otwartego konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łopuszno, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Łopusznie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łopusznie.
 • Wyniki otwartego konkursu ofert nie podlegają trybowi odwoławczemu.
 • Oferentowi może zostać przyznana inna kwota dotacji niż wnioskowana. W przypadku przyznania innej kwoty dotacji niż wnioskowana Oferent będzie zobowiązany odpowiednio do aktualizacji syntetycznego opisu zadania / opisu zakładanych rezultatów/ kalkulacji przewidywanych kosztów / harmonogramu realizacji zadania.Zmiana zakresu zadania nie może naruszać istoty zadania przedstawionego w ofercie.
 • Brak przedstawienia zaktualizowanych dokumentów wskazanych w pkt 10 w terminie do 5 dni liczonych od daty otrzymania przez Oferenta zawiadomienia o propozycji przyznaniu innej niż wnioskowana kwoty dotacji jest równoznaczne z odstąpieniem od podpisania umowy.
 • Warunkiem przekazania dotacji na realizację zadania jest zawarcie pisemnej umowy
  z Oferentem określającej szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania.

TABELA NR 1.KRYTERIA OCENY FORMALNEJ

Warunki formalne

Ocena*

Oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie


Oferta złożona na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego do Spraw Komitetu Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz 2057)


Oferta została podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych oferenta, zgodnie z zapisami wynikającymi z KRSu – statutu


Do oferty został dołączony aktualny statut, odpis z KRS-u,z rejestru ewidencji lub dokument potwierdzający umocowanie / upoważnienie do działania w imieniu oferenta (w przypadku załączenia do oferty innych kopii dokumentu są one potwierdzone przez osobę (osoby) podpisujące ofertę).


Oferta jest zgodna z celami statutowymi oferenta


Zadanie jest kierowane do mieszkańców gminy Łopuszno i gmin ościennych


*Jeżeli oferent spełnia dany warunek w rubryce „Ocena” wpisujemy „TAK”, a jeżeli nie spełnia – „NIE”.

W przypadku wskazania w ofercie partnera:

Do oferty została dołączona umowa partnerska lub oświadczenie partnera

TAK /NIE/

NIE DOTYCZY*


TABELA NR 2. KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ

Lp.

Nazwa wskaźnika

Opis kryterium

Punktacja

Przyznana punktacja

1.

Ocena

możliwości realizacji zadania przez oferenta


40 punktów


Jakość wykonania zadania oraz aktualne posiadane zasoby kadrowe i kwalifikacje osób

0-10


Doświadczenie w realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych

0-10


Posiadane zasoby rzeczowe lokal, wyposażenie

0-10


Ocena realizacji zadań zleconych oferentowi przez jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki rządowe w poprzednim okresie (rzetelność, terminowość i sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków).

0-10


2.

Opis planowanych działań
i budżet zadania


20 punktów


Rzetelny, realny opis planowanych działań

0 - 10


Realność i klarowność kalkulacji kosztów

0 - 10


Umowa o wsparciu lub powierzeniu zadania publicznego zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Wzór umowy stanowi załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań(Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

VI . Warunki realizacji zadania publicznego

1.Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy:

a) nie złożono żadnej oferty,

b) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

2.Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

a) korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,

b) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

c) sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie.

Wzór sprawozdania został przyjęty w Rozporządzeniu Przewodniczącego do Spraw Komitetu Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz 2057).

2) Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Zlecający zadanie publiczne, ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności: stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków publicznych oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

VII. Zrealizowane przez Gminę Łopuszno w roku 2020 i 2021 zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

Kwota przeznaczona na realizację zadania pn. Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 40 podopiecznych w roku 2020 wyniosła:916 908 ,00 zł (słownie: dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset osiem złotych 00/100). Kwota przeznaczona na realizację zadania pn. Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 40 podopiecznych w 2021 roku wyniosła: 841 200,00 zł (osiemset czterdzieści jeden tysięcy dwieście złotych 00/100) plus zwiększenie dotacji na uczestnika ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością sprzężoną. Zadanie realizowane przez Fundację na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży „Fundacja z Uśmiechem" z siedzibą w Kielcach.

VIII. Postanowienia końcowe

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopusznie, droga telefoniczną pod numerem telefonu 516 286 221 lub za pośrednictwem e-mail: mluszczynski@gops-lopuszno.pl.