1.Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona:

- w obrębie Łopuszno, działka Nr 409/6 o pow. 0,1032 ha – klasy użytku Br, KI1W/00026412/5. Cena wywoławcza 100000,00 zł(słownie: sto tysięcy złotych), wadium w kwocie 10000,00 zł(słownie: dziesięć tysięcy złotych). Działka ma lekko nieregularny kształt oraz płaskie ukształtowanie terenu. Działka jest zabudowana (w część wschodniej) budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, i czterema obiektami o konstrukcji drewnianej( w części zachodniej), posiadającymi charakter tymczasowy, które nadają się do rozbiórki. Działka jest ogrodzona, wyposażona w przyłącze wodociągowe oraz elektroenergetyczne. Dojazd jest korzystny.

2. Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się 14 września 2021 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łopusznie, ul. Konecka 12.

3. Gmina Łopuszno nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka nr 409/6 położona jest na obszarze koncentracji zabudowy.

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłacenie wadium ustalonego na poziomie 10% ceny wywoławczej na konto 57 8499 0008 0000 0071 2000 0004 w BS Łopuszno do dnia 09 września 2021 roku – włącznie. Przedstawienie dowodu osobistego. Przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną.

5. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie będzie pozytywne, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferuje postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

6. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.

7. Transakcja jest zwolniona z podatku Vat z zastrzeżeniem art. 41 ust. 12 pkt. 1 i art. 43 ust.10-11 ustawy o podatku od towarów i usług  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

8. W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone będzie na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany ponosić koszty związane z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

9. Niniejsze ogłoszenia podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, u sołtysa w sołectwie Łopuszno oraz na stronie internetowej www.bip.lopuszno.pl

10. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.).

11. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Łopusznie, ul. Konecka 12, pokój 1 lub telefonicznie pod numerem 41-39-14-009 wew. 19.