Rada Miejska w Łopusznie uprzejmie informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego we Włoszczowie na kadencję 2024 – 2027. Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa dnia 30 czerwca 2023 roku.

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w sądach powszechnych, Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach w piśmie z dnia 7 maja 2023 r. (data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Łopuszno) – znak: Adm.510.4.2023 zwrócił się do Rady Miejskiej w Łopusznie z prośbą o dokonanie wyboru 2 ławników do Sądu Rejonowego we Włoszczowie na kadencję 2024 – 2027.

Zasady oraz tryb zgłaszania i wyboru kandydatów na ławników określają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 roku, Nr 121, poz. 693 ze zm.).

Wymagania stawiane wobec kandydatów na ławników

Przywołana powyżej ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi w art. 158 § 1, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Nadto, zgodnie z art. 158 § 1 przywołanej ustawy do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Z kolei przywołana powyżej ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi w art. 159 § 1, że ławnikiem nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nadto, zgodnie z art. 159 § 2 przywołanej ustawy nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów na ławników

Stosownie do treści art. 162 § 1 powołanej wyżej ustawy kandydatów na ławników sądów okręgowych i rejonowych mogą zgłaszać radom gmin:

1) prezesi właściwych sądów;

2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych);
3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru,

– w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników zatem do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.
Wzór przedmiotowej karty zgłoszenia zawarty jest w załączniku do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r., Nr 121, poz. 693 ze zm.).

Zgodnie z treścią art. 162 § 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 217 ze zm.) do karty zgłoszenia kandydata na ławnika dołącza się następujące dokumenty:

1) informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 roku o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2527);

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punktach od 1 do 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Dodatkowo do karty zgłoszenia kandydata na ławnika należy dołączyć:

a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Dokumenty powyższe powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia,

b) imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru ewidencyjnego PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze
na liście.

Koszty w przypadku zgłoszenia kandydata na ławnika

Należy wskazać, że zgodnie z treścią art. 162 § 7 przywołanej powyżej ustawy koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Zgodnie z art. 162 § 7a przywołanej powyżej ustawy koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Stosownie zaś do art. 162 § 8 przywołanej powyżej ustawy koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Zasady i tryb dokonania wyboru ławników

Stosownie do treści art. 162 § 9 przywołanej powyżej ustawy właściwe rady gmin zasięgają od komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej w Łopusznie po upływie wymaganego terminu tj. po dniu 30 czerwca 2023 roku, a także zgłoszenia niespełniające wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2-5 przywołanej powyżej ustawy, pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydatów na ławników nie podlega przywróceniu. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

Rada Miejska w Łopusznie dokona wyboru ławników spośród zgłoszonych kandydatów spełniających wymagane kryteria ustawowe, najpóźniej w miesiącu październiku 2023 roku. W tym celu Rada Miejska w Łopusznie przed przystąpieniem do wyborów powoła zespół, który przedstawi na sesji Rady Miejskiej w Łopusznie opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Kadencja ławników

Kadencja wybranych ławników rozpocznie się z dniem 1 stycznia 2024 roku i trwać będzie 4 lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano ich wyboru.

Termin i miejsce dokonywania zgłoszeń kandydatów na ławników

Kandydatów na ławników spełniających wymogi formalne określone w przywołanej powyżej ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych należy zgłaszać Radzie Miejskiej w Łopusznie osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łopuszno (sekretariat pokój nr 106), 26 – 070 Łopuszno, ul. Konecka 12 (godziny: 800 – 1600) lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12, 26 – 070 Łopuszno (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Łopuszno potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. do godz. 1600.

Formularze związane ze zgłaszaniem kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego we Włoszczowie na kadencję2024 – 2027 udostępnione zostają w załączeniu niniejszego ogłoszenia, jak również nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łopuszno (sekretariat pokój nr 106), 26 – 070 Łopuszno, ul. Konecka 12 (godziny: 800 – 1600).

Szczegółowych informacji na temat zasad i trybu dokonywania zgłoszeń kandydatów na ławników udziela Pan Damian Rozmus – kierownik Referatu Promocji, Spraw Społecznych i Działalności Organów Gminy osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łopuszno (pokój nr 003), ul. Konecka 12, 26 – 070 Łopuszno (godziny 800 – 1600), jak również drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 41 39 14 001 wewnętrzny 003 lub za pośrednictwem e – maila pod następującym adresem: damian.rozmus@lopuszno.pl.


 Przewodniczący Rady Miejskiej


   /-/ mgr inż. Andrzej Cieślicki


Załączniki do przedmiotowej informacji:

Załącznik nr 1 – wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia kandydata na ławnika, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe;

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia kandydata na ławnika, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

Załącznik nr 4 – wzór zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia kandydata, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika

Załącznik nr 5 – wzór imiennej listy osób zgłaszających kandydata na ławnika

Załącznik nr 6 – wzór zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego