Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie informuje, że od 2 września 2019r. do 15 września 2019r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów na rok szkolny 2019/2020.
Stypendium  może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.


Stypendium szkolne przysługuje:
• uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia.
• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
• uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.


Miesięczny dochód uprawniający do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego nie może przekraczać 528 zł netto na osobę w rodzinie ucznia. Dochód wyliczany jest wg zasad określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Do dochodu nie wliczamy świadczenia wychowawczego przyznawanego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. 500+).
Świadczenie przyznawane jest na wniosek:
– rodziców (prawnych opiekunów)
– pełnoletniego ucznia,
– dyrektora szkoły lub kolegium.


Wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2019/2020 wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód w rodzinie ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku  (sierpień 2019r.) należy składać od 02 września 2019r. do 15 września 2019r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopusznie, ul. Strażacka 12. 


W przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października 2019r.
Stypendium  szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne. Szczegółowe informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.