Dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, art.122.ust.7(Dz.U. z 2020r.poz.910 ze zm..)

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (t.j. Dz.U. z 2018r.poz.2010)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie praktycznej nauki zawodu(Dz.U. z 2019r. nr 391)

4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej(Dz.U. z 2018r.poz.362 ze zm.)

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010r. nr 53 poz.311 ze zm.)

6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz UE L 2013.352.1)

Sposób załatwienia:

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym- w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Wymagane dokumenty:
1.Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

1.1Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem:

  • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy,
  • Kopie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy,
  • Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  • Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
  • Kopia dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
  • Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
  • Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,
  • Kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,

2. Oświadczenie reprezentanta podmiotu składającego dokumenty o dofinansowanie, potwierdzające to, że jest rzemieślnikiem.

3. Oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

4.Wypełniony aktualny formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

  • Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat,

Opłaty: Nie podlega opłatom

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy w Łopusznie
ul. Konecka nr 12
26-070 Łopuszno


Tryb odwoławczy:
Pracodawcy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Łopuszno, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.